Seuran säännöt

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y.

FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f.
Perustettu 23.11.1949 klo. 18.00
Katajanokan Upseerikerholla

Säännöt

1

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimetään seuraksi, nimi on Vakuutus- ja Finanssialan
Urheiluseura Vufi r.y. – Försäkrings- och Finansbranschens Idrottsförening Vufi r.f.
Seurasta voidaan käyttönimenä käyttää epävirallista lyhennettäVUFI.

2

Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena Suomen valtakunnan alue ja
virallisena kielinä suomi ja ruotsi; rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä kuitenkin vain suomi.

3

Seuran tarkoituksena on tukea ja edistää vakuutus- ja finanssitoimialalla työskentelevien jäsentensä
urheilu-, kuntoilu-, retkeily- sekä muuta liikuntatoimintaa.

4

Päämääriensä saavuttamiseksi seura toimeenpanee kilpailuja, harjoitus-, neuvonta-, ohjaus- ja
neuvottelutilaisuuksia sekä retkiä ja juhlia.
Toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi seura on oikeutettu, tarvittaessa asianmukaisen luvan
hankittuaan, toimeenpanemaan rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja ja juhlia, sekä vastaanottamaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

5

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen seuran hallituksen hyväksymä vakuutus- ja/tai
finanssitoimialalla Suomessa toimiva oikeustoimikelpoinen yhteisö. Yksilöjäseneksi voidaan
hyväksyä vakuutus- tai finanssitoimialalla työskentelevä henkilö sekä jäsenyhtiöiden eläkeläiset.
Seura voi myös hallituksen esityksestä kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti
tukeneet tai edistäneet seuran toimintaa tai muutoin ansiokkaasti toimineet seuran tarkoitusperien
hyväksi.
Käsiteltäessä kysymystä kunniajäseneksi kutsumisesta vaaditaan, että hallituksen kokouksessa
vähintään kaksi kolmasosa (2/3) annetuista äänistä kannattaa esityksen tekemistä seuran
kokoukselle. Siinä seuran varsinaisessa kokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa, jossa asia
ratkaistaan, vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on hallituksen
esityksen kannalla. Hallituksen ja seuran kokouksessa on äänestys tässä asiassa suoritettava
suljetuin lipuin mikäli joku sitä vaatii.
Varsinaiset jäsenet ja yksilöjäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittaisen jäsenmaksun, jonka
suuruus määrätään syyskokouksessa erikseen molemmille jäsenryhmille.
Kunniajäsenet ja yksilöjäseninä olevat eläkeläiset eivät suorita jäsenmaksua.
Yhteisön maksettua jäsenmaksun, on yhteisön koko henkilökunnalla halutessaan mahdollisuus
osallistua kaikkeen seuran toimintaan.

6

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka ei
noudata seuran sääntöjä tai laiminlyö jäsenmaksuvelvollisuutensa tai joka käyttäytymisellään
tuottaa seuralle häpeää, voi hallitus määräajaksi tai ainaiseksi erottaa seuran jäsenyydestä.
Erottamiseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa olevien hallituksen jäsenten
äänistä. Erottamisesta koskevan asian jäsen voi saattaa seuran kokouksen käsiteltäväksi kirjallisella
hallitukselle jätettävällä valituksella 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

7

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, joka valitaan seuran syyskokouksessa. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja, joka on myös seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-8 muuta
jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää sen
vuoden loppuun saakka. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan laskien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

8

Hallituksen kutsuu kokoon puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava kokoon
myös, jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

9

Hallituksen tehtävänä on
1) johtaa seuran toimintaa näiden sääntöjen ja seuran kokousten antamien ohjeiden mukaan,
2) valita seuralle keskuudestaan rahastonhoitaja sekä joko keskuudestaan tai hallituksen
ulkopuolelta sihteeri,
3) päättää niistä urheilu- ja liikuntamuodoista, jotka kuuluvat seuran ohjelmaan,
4) asettaa tarvittaessa hallituksen 3-6 jäseninen työvaliokunta, johon kuuluvat aina seuran
hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, huolehtimaan juoksevien
asioiden hoidosta sekä tarpeelliset jaostot johtamaan eri urheilumuotojen toimintaa,
5) hoitaa seuran taloutta,
6) edustaa seuraa lain mukaan,
7) valmistella seuran kokouksissa päätettävät asiat sekä
8) hoitaa kaikki sellaiset asiat, joita ei näissä säännöissä ole määrätty seuran kokouksissa
päätettäviksi tai joita hallitus ei ole antanut alaistensa elimien hoidettaviksi.
Hallitus vahvistaa työvaliokunnan ja jaostojen jäsenmäärän, valitsee niiden jäsenet, vahvistaa
tarvittaessa niille johtosäännöt sekä valvoo niiden toimintaa.

10

Varsinaisia kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja
syyskokous marras-joulukuussa. Varsinaisen kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.
Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat ovat seuraavat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarpeellinen määrä
ääntenlaskijoita
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään sen
hyväksymistä
4. esitetään hallituksen laatima kertomus seuran taloudesta ja tileistä tilinpäätöstaseineen
edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajien antama lausunto seuran tileistä, taloudenhoidosta ja
hallinnosta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Lisäksi käsitellään muut hallituksen mahdollisesti esittämät asiat sekä asiat, jotka seuran jäsenet
ovat näiden sääntöjen mukaan saattaneet seuran kokouksen ratkaistavaksi.
Syyskokouksen sääntömääräiset asiat ovat seuraavat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa sekä tarpeellinen määrä
ääntenlaskijoita
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
4. vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintavuodelle
6. valitaan hallituksen varapuheenjohtaja seuraavalle toimintavuodelle
7. valitaan 3-8 muuta hallituksen jäsentä seuraavalle toimintavuodelle
8. valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet seuraavalle toimintavuodelle
Lisäksi käsitellään muut hallituksen mahdollisesti esittämät asiat sekä asiat, jotka seuran jäsenet
ovat näiden sääntöjen mukaan saattaneet seuran kokouksen ratkaistavaksi.

11

Kokouskutsut seuran kokouksiin lähetetään kirjallisesti jokaiselle seuran jäsenelle tai pannaan julki
kunkin jäsenen toimipaikan ilmoitustaululle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa
on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

12

Ylimääräinen seuran kokous voidaan kutsua koolle, milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai milloin
vähintään kymmenen (10) seuran jäsentä sitä hallitukselle tekemässään kirjallisessa esityksessä
vaatii ilmoittaen käsiteltäväksi tulevan asian.

13

Seuran kokouksissa kullakin seuran jäsenellä on yksi ääni. Ellei näissä säännöissä ole toisin
määrätty, asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

14

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, kaksi
yhdessä. Lisäksi hallitus voi valtuuttaa jäsenensä yhdessä jonkun edellä mainitun toimihenkilön
kanssa kirjoittamaan seuran nimen.

15

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen nimeäminen toimielinten kausi päättyy
yhtä aikaa hallituksen toimikauden päättyessä. Tilit edelliseltä toimintavuodelta tulee hallituksen
jättää tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa seuran hallinnon ja tilien tarkastuksesta hallitukselle
viimeistään kolme päivää ennen kevätkokousta, sille esitettäväksi.

16

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä seuran kokouksen päätöksellä, jos kokouskutsussa on
muutosehdotuksesta mainittu ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä
kannattaa muutosehdotusta. Ellei kokouksessa toisin päätetä, muutetut säännöt tulevat voimaan heti
kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

17

Jos seura päätetään purkaa, tulee asiasta päättää kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden
väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Purkamispäätökseen vaaditaan, että kummassakin
kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa seuran purkamista.
Jos seura puretaan, päätetään viimeisessä kokouksessa seuran omaisuuden käyttämisestä johonkin
vakuutusalalla työskentelevien henkilöiden liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen.

18

Muissa kohdin noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa yhdistyslakia.
Nämä säännöt on merkitty Yhdistysrekisteriin 23.07.2002